Schedule 20071/ 9- 1/17 The 1st New Year's Contemporary Art Collection
1/20- 1/28 The 2nd New Year's Contemporary Art Collection
2/ 2- 2/ 7 MORI You
3/ 4- 3/19 MOCHIZUKI Kousuke
3/24- 4/ 5 MIWA Aki
4/ 8- 4/23 NAKAMURA Yoko
4/14- 4/29 Artists in MITAKA
5/12- 5/27 OKABE Tokuzo Retrospect
6/ 2- 6/17 UEMAE Chiyu
6/23 - 7/ 4 KOJIMA Kenichi
7/27- 8/ 6 "Dorothea and Alpha"
8/18- 9/ 2 SHIMOTAKAHARA Nobuteru
9/ 8- 9/23 "Point 4 DRAW-ing"
INAMI Michiko, INOUE Shigeko, KIMURA Rinkichi, HAMADA Kiyoshi
9/29-10/14 GOTO Mitsuru
10/ 2-10/ 7 SIPA
10/20-11/ 4 KANAZAWA Eiryo
11/ 9-11/21 TATSURUHAMA Yoichiro
11/24-12/ 9 KIRIMURA Akane
12/12-12/26 HIRATSUKA RyoichiReturn to TOPinserted by FC2 system