Schedule 201U1/16 (Sat) - 1/ 31 (Sun) New Year's Art Collection
2/ 6 (Sat) - 2/21 (Sun) TAKATA Yshiki
2/27 (Sat) - 3/13 (Sun) TASHIMA Seizo
3/19 (Sat) - 4/ 3 (Sun)  HONDA Mariko
4/ 9 (Sat) - 4/24 (Sun) ICHINOSE Chieko
4/ 2 (Sat) - 4/10 (Sun)  Dreams in ITALY
4/30 (Sat) - 5/08 (Sun) UESUGI Suguru
5/14 (Sat) - 5/29 (Sun) TOKUNAGA Masayuki
6/ 4 (Sat) - 6/19 (Sun) HORIO Sadaharu
6/25 (Sat) - 7/10 (Sun) HORIMOTO Toshiki
7/16 (Sat) - 7/31 (Sun)  ESASHI Tomoko
8/ 01 (Mon) - 8/19 (Fri) Closed (summer vacation)
8/20 (Sat) - 9/ 4 (Sun) Artists in Mitaka
9/10 (Sat) - 9/25 (Sun)  NISHIMURA Senzo
@10/ 1 (Sat) - 10/16 (Sun)   YAMAZAKI Yasutaka
10/22 (Sat) - 11/ 6 (Sun) FUJII Kohjiro
11/12 (Sat) - 11/27 (Sun)  SATO Jun
12/ 3 (Sat) -12/18 (Sun) TATSURUHAMA Yohichiro
12/19 (Mon) - Closed (winter vacation)Return to top Top

inserted by FC2 system