4


2023 Schedule


 1/14 (Sat.) ~ 1/30 (Sun.) 2023 New Year Art Collection
 (@Gallery YUME & Gallery YUME's Annex)
 2/ 4 (Sat.) ~ 2/19 (Sun.)  The 30th Anniversary Exhibition
 (Reminiscence of YUME)
 2/25 (Sat.) ~ 3/12 (Sun.) IKEGAYA Kanako
 3/18 (Sat.) ~ 4/2 (Sun.) The 2nd Artists of MITAKA
 (@Gallery YUME & Gallery YUME's Annex)
 4/ 9 (Sat.) ~ 4/24 (Sun.) MINAMI Yu
 4/ 9 (Sat.) ~ 4/24 (Sun.)    WATANABE Kazuhiro
 (@Gallery YUME's Tsuzuki)
 4/24 (Mon.) ~ 5/5 (Fri) Closed
 5/ 6 (Sat.) ~ 5/21 (Sun.) TOKUNAGA Masayuki
 5/27 (Sat.) ~ 6/11 (Sun.) Nobuko UEDA
 6/18 (Sat.) ~ 7/ 3 (Sun.) MOCHIZUKI Kousuke
 7/ 8 (Sat.) ~ 7/23 (Sun.) MIYAGUCHI Takuya
 7/24 (Mon.) ~ 8/18 (Fri.) Closed (summer vacation)
 8/19 (Sat.) ~ 9/ 3 (Sun.)  KIM Kyungsoo
 9/ 9 (Sat.) ~ 9/24 (Sun.)  TANAKA Chizuko
 9/30 (Sat.) ~ 10/15 (Sun.) INOUE Shigeko
  9/30 (Sat.) ~ 10/15 (Sun.)   NAKAGAKI Katsuhisa
 (@Gallery YUME's Tsuzuki)
 10/21 (Sat.) ~11/ 5 (Sun.)  FUJII Kohjiro
 11/11 (Sat.) ~11/26 (Sun.) IWADE Mayumi
 12/ 2 (Sat.) ~12/17 (Sun.) TATSURUHAMA Yoichiro
 12/18 (Mon.) ~ Closed (winter vacation)

Past schedule


back to top


inserted by FC2 system